خروج از پایگاه
توضیحات کلی سامانه
1- پس از انتخاب آزمون در صفحه مربوطه روی لینک ورود فراگیران کلیک کنید.

2- لطفا پس از پاسخگویی به آخزین سوال از آخرین درس دکمه اتمام آزمون را بزنید.